روابط

عزیزم؛
رابطه ی بین ما آدمها؛درست  شبیه ترکیب رنگها  روی بوم نقاشیست. وقتی دو رنگ را با هم بر روی بوم نقاشی  ترکیب می کنی؛ محالست که دیگر بتوانی آنها را از هم جدا کنی، و یا از هم تشخیص بدهی.
آنها خوب یا بد؛ و هر طوری که با هم ترکیب بشوند؛ ...رنگها و دنیای جدیدی را خلق می کنند.


پس چه کسی می تواند...
چه کسی می تواند
ترکیب در تن آمیخته ات را
بر روی بوم زندگی ام
از من جداکند؟!



متن و نقاشی:راشین گوهرشاهی
See more
Photo: ‎عزیزم؛  رابطه ی بین ما آدمها؛درست  شبیه ترکیب رنگها  روی بوم نقاشیست. وقتی دو رنگ را با هم بر روی بوم نقاشی  ترکیب می کنی؛ محالست که دیگر بتوانی آنها را از هم جدا کنی، و یا از هم تشخیص بدهی.  آنها خوب یا بد؛ و هر طوری که با هم ترکیب بشوند؛ رنگها و دنیای جدیدی را خلق می کنند.   پس چه کسی می تواند...  چه کسی می تواند ترکیب در تن آمیخته ات را بر روی بوم زندگی ام از من جداکند؟!    متن و نقاشی:راشین گوهرشاهی‎
/ 0 نظر / 24 بازدید