فاصله میان دو هیچ

      مگر نه آنکه هیچ می شویم؟
مگر نه آنکه از یاد می رویم؟
مگر نه آنکه میمیریم؟
مگرنه آنکه به پیری می رسیم؟
مگر نه آنکه فصل جوانی پایا نیست؟
مگر نه آنکه کودکی طی شد؟
مگر نه آنکه جنینی بودیم ؟
مگر نه آنکه هیچ چیز نبودیم؟
.
.

بگو که فاصله ی میان دو هیچ را...
چگونه سر بکنم؟!


راشین گوهرشاهی

/ 1 نظر / 38 بازدید
امید

عالی بود! مرسی