تفکرات فلسفی

ما را با ادعاهای بیخودشان به جنگ خدا می برند...دلم می خواهد سرم را آنقدر به دیوار بکوبم که مطمئن شوم متلاشی شده است!

شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
7 پست
مهر 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست